วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Office of the Council of State) เป็นหน่วยงานกลางทางกฎหมายของรัฐบาลไทย มีหน้าที่ยกร่างกฎหมาย ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตามนัยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522

ประวัติการก่อตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัจจุบันรับผิดชอบงานด้านการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ "คณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และงานด้านการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัย อันเป็นงานที่ดำเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นกรมร่างกฎหมาย
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังปฏิบัติหน้าที่อื่นตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เช่น

ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศเพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วนได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์
ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการร่างกฎหมายให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของนักกฎหมายมหาชนในภาครัฐ
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายมหาชนของนักศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัย
พัฒนาตำราทางนิติศาสตร์ด้านกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนปรับเปลี่ยนกฎหมายตามโครงการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: