วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อำเภอคีรีรัฐนิคม
อำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นอำเภอขนาดกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอคีรีรัฐนิคม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 84 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล (เทศบาลตำบลท่าขนอน) 8 องค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลข 4-5 เป็นตำบลอยู่ในกิ่งอำเภอวิภาวดี

ไม่มีความคิดเห็น: