วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร (เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ที่จังหวัดลำปาง) อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น 1 ในคณะก่อการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และได้รับการพิจารณาให้เป็นประธานบอร์ดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สพรั่ง กัลยาณมิตร
สพรั่ง กัลยาณมิตร ประวัติ
พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร มีชื่อเล่นในหมู่คนใกล้ชิดว่า เปย เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน 8 คนของ พันโทศรี และนางเพ็ญแก้ว กัลยาณมิตร เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 7, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 18, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 43 และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พล.อ.สพรั่ง สมรสกับ วิภาดา กัลยาณมิตร มีบุตรชาย 3 คน คือ นักเรียนนายร้อยเอกวีร์ กัลยาณมิตร,นักเรียนนายเรืออากาศอัครวัต กัลยาณมิตร และนักเรียนนายเรืออากาศเอกวริษฐ์ กัลยาณมิตร กำลังศึกษาวิชาทหารทั้ง 3 คน

ไม่มีความคิดเห็น: