วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อำเภอไม้แก่น
อำเภอไม้แก่นเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง

เชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู และชาวไทย
ศาสนา ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม 98% ไทยพุทธ 1.98% และอื่นๆ 0.02%
อาชีพ ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ประมงชายฝั่ง และค้าขาย

ไม่มีความคิดเห็น: